Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III RC 107/17 - zarządzenie, wyrok, uzasadnienie Sąd Rejonowy w Brzesku z 2017-12-11

Sygn. akt III RC 107/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 11 grudnia 2017 r.

Sąd Rejonowy w Brzesku III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie:

Przewodniczący: SSR Sławomir Świerczek

Protokolant: sekretarz sądowy mgr J. N.

po rozpoznaniu w dniu 11 grudnia 2017 w Brzesku

na rozprawie

sprawy z powództwa małoletniego K. C.

przeciwko pozwanemu B. C.

o alimenty

I.  zasądza od pozwanego B. C. na rzecz jego małoletniego syna K. C. alimenty w kwocie po 800 (słownie: osiemset) złotych miesięcznie, które płatne będą do rąk matki małoletniego A. N. do dnia 10-go każdego następującego po sobie miesiąca z góry z ustawowymi odsetkami w przypadku zwłoki w płatności którejkolwiek z rat w terminie – począwszy od dnia 17 listopada 2017r.,

II.  w pozostałej części powództwo oddala,

III.  zasądza od B. C. na rzecz A. N. kwotę 2400 (dwa tysiące czterysta) złotych plus Vat tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego,

IV.  przyznaje od Skarbu Państwa na rzecz Kancelarii Adwokackiej adw. D. K., B., ul. (...) kwotę 2400 (dwa tysiące czterysta) złotych tytułem wynagrodzenia za pełnienie funkcji kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu B. C. oraz kwotę 30 (trzydzieści) złotych tytułem zwrotu wydatków kuratora,

V.  kosztami postępowania obciąża Skarb Państwa,

VI.  wyrokowi w pkt I nadaje rygor i klauzulę natychmiastowej wykonalności.

SSR Sławomir Świerczek

ZARZĄDZENIE

1.  odnotować wyrok

2.  odpis wyroku z klauzulą wykonalności doręczyć powódce/przedstawicielowi ustawowemu

3.  kal. 3 tygodnie

4.  po prawomocności wykonać pkt IV

B., dnia 11 grudnia 2017r.

III RC 107/17

UZASADNIENIE

WYROKU Z DNIA 11.12.2017 R.

Powód K. C. domagał się zasądzenia od pozwanego ojca B. C. alimentów w wysokości 1000 zł miesięcznie. Uzasadniając pozew przedstawiciel ustawowy małoletniego A. N. działająca przez pełnomocnika naprowadziła na to, że małoletni pochodzi z nieformalnego związku (...). Powód zamieszkuje razem z matką w jej domu rodzinnym. Matka sprawuje codzienna pieczę nad K.. Ojciec zarobkuje za granicą. Podczas pobytu w P. (...) miał przekazywać na jego potrzeby 1000 zł miesięcznie. Od czerwca zaprzestał łożenia na jego utrzymanie. B. C. ostatnio nagannie zaczął traktować matkę małoletniego. A. N. znajduje się w trudnej sytuacji. Opiekuje się synem i studiuje zaocznie. Miesięczne koszty utrzymania powoda obejmują wydatek 300 zł. na utrzymanie domu, 260 zł. na pieluchy, 150 zł na artykuły higieniczne, 400 zł na wyżywienia, 300 zł na odzież i obuwie dla syna. Na zakup zabawek wydatkowana jest kwota 200 zł miesięcznie. Leczenie małoletniego kosztuje 50 zł. miesięcznie. Pozwany zarobkuje za granicą i pozyskane środki przeznacza na używki: marihuanę, alkohol, papierosy. Pozwany jest zdrowy.

Kurator nieznanego z miejsca pobytu pozwanego B. C. wniósł o oddalenie powództwa . Uzasadniając stanowisko wskazał na to, że B. C. od października 2016 roku nie mieszka pod wskazanym w pozwie adres, od czasu , gdy zaczęły się jego problemy z organami państwowymi. Próby nawiązania kontaktu na portalach społecznościowych nie powiodły się. Pozwany sam skontaktował się z kuratorem podał, ze w P. (...)nie przebywa, adresu nie poda. Przebywa u znajomej. Nadto wskazał na to, że znajduje się w trudnej sytuacji życiowej, nie posiada środków pieniężnych, nie pracuje , szuka pracy. Twierdził, że żądania powódki są absurdalne i rozłączył się.

Sąd ustalił:

K. C. urodził się dnia (...) w B. z ojca B. C. i matki A. N.. Małoletni zamieszkuje razem z matką i jej rodziną generacyjną. Dom składa się z 8 pomieszczeń. Zajmuje go 7 domowników. Rodzeństwo A. N. za wyjątkiem jednego brata, który jest pełnoletni i pracuje, pozostaje na utrzymaniu rodziców i uczy się. Matka małoletniego nie zna wydatków na utrzymanie domu. Do rachunków dokłada się jak jej starczy. Dziadkowie macierzyści pracują i ponoszą koszty utrzymania domu. Małoletni nie korzysta ze żłobka, pozostaje pod opieka matki i babki macierzystej, gdy ta ma zajęcia na uczelni. Wyżywienie małoletniego kosztuje ok. 400 zł. miesięcznie. K. jada to co dzieci i zaczyna jeść produkty takie jak dorośli. Wydatki na odzież i obuwie to kwota około 300 zł. miesięcznie. Małoletni jest zdrowy i większych wydatków na opiekę lekarską nie ma. Konieczny jest dla dziecka zakup środków czystości za około 250 zł. miesięcznie. A. N. studiuje zaocznie, przeniosła się ze studiów dziennych, by sprawować opiekę nad synem. Zajęcia ma w piątki po południu, w soboty i niedziele od rana. Nie ma stałego rozkładu zajęć. Raz są one pod rząd 5 tygodni, innym razem jest przerwa trwająca nawet 3 tygodnie. Studia kosztują 2200 zł za semestr. Płacą za to jej rodzice. A. N. nie zna kosztów swego utrzymania. W czasie zajęć matki na uczelni opiekę nad K. sprawuje babka macierzysta. Źródłem jej dochodów jest świadczenie 500 + i zasiłek rodzinny w wysokości 95 zł miesięcznie.

Pozwany ukończył gimnazjum . Od kilku lat przebywa za granicą w krajach niemieckojęzycznych. Język niemiecki zna w stopniu komunikatywnym. W pierwszym okresie pobytu za granicą prowadził legalną, jednoosobową działalność. Później pracował na czarno.Za granicą i w P. (...) działał w branży budowalnej. Pozwany ma skłonności do używek. Na tle pokrywania kosztów utrzymania małoletniego między rodzicami dochodziło do emocjonalnych wypowiedzi. Pozwany w lipcu twierdził, że jest w trudnej sytuacji, nie ma środków i n osi się z zamiarem rozpoczęcia działalności w P. (...).

Akt urodzenia małoletniego K. C. był podstawą ustaleń w przedmiocie wieku małoletniego i jego stopnia pokrewieństwa z A. N. i K. C.. Jako dokumentu urzędowy korzysta on z domniemania autentyczności. Wysokość potrzeb K. C. ustalił sąd w oparciu o zeznania jego matki, jako bezpośredni opiekun jest ona najlepiej zorientowana w jego potrzebach i związanych z tym wydatkach. Sąd co do zasady dal wiarę jej twierdzeniom. Ceny produktów potrzebnych do zaspokojenia potrzeb powoda nie są zawyżone i odpowiadają temu, co oferuje rynek. Nie można tego jednak powiedzieć o kosztach zabawek dla dziecka. Są d dal jej wiarę i tam, gzie podaje ona jaki ma rozkład zajęć na uczelni. Fakt studiowania potwierdza legitymacja studencka. Sąd za wiarygodne uznał i te jej twierdzenia w których opisuje warunki bytowe i własne dochody. Zeznania A. N. jak również wydruki z portali społecznościowych pozwoliły sądowi na stwierdzenie kompetencji pozwanego, prowadzonego przez niego trybu życia, stosowania używek. Nie zostały one podważone w toku postępowania. Mając na uwadze cały okres znajomości z pozwanym, czas przez jaki tworzyli oni nieformalny związek należy tym twierdzeniom przyznać walor wiarygodności. W bliskich relacjach możliwe było pozyskanie tego typu informacji o drugiej osobie. Dodatkowo twierdzenia te uprawdopodobniają twierdzenia pozwanego przekazane kuratorowi. Ustalenia sądu w przedmiocie sytuacji majątkowej dopełniają zaświadczenia z UG B.. I one korzystają z domniemania autentyczności.

Sąd rozważył, co następuje;

Przepisy regulujące obowiązek alimentacyjny mają bezpośredni związek z problematyką władzy rodzicielskiej. W szczególności art. 95 i 96 krio statuują obowiązek rodziców sprawowania pieczy nad osobą dziecka, jego wychowania - a więc troski o jego fizyczny i duchowy rozwój, przygotowania do pracy odpowiednio do jego uzdolnień. W myśl art. 128 krio obowiązek dostarczania środków utrzymania i wychowania spoczywa na rodzicach. Obowiązek ten ma charakter bezwzględny. Kryteriami wyznaczającymi wysokość alimentów są, z jednej strony usprawiedliwione potrzeby dziecka, z drugiej strony możliwości zarobkowe i majątkowe rodziców. Rodzaj potrzeb, ich charakter zależy w każdym przypadku od indywidualnych okoliczności wiążących się z osobą małoletniego powoda, jego sytuacji bytowej, zdrowotnej, edukacyjnej, itd. Stosownie do wskazanych wyżej dyrektyw rodzice zobowiązani są zabezpieczyć potrzeby związane z wyżywieniem, odzieżą, obuwiem, dachem nad głową, higieną, leczeniem, wykształceniem, dostarczaniem rozrywek, rozwojem zainteresowań i zdolności. Nie wolno zapomnieć o tym, że obowiązek alimentacyjny obciąża oboje z rodziców i nie może być przerzucany na jednego z nich. Małoletni powód liczy 16 miesięcy życia. Nie jest, więc w stanie utrzymać się samodzielnie. Skoro tak, to nie musi wykazywać niedostatku, by uzyskać świadczenie alimentacyjne ze strony rodziców.

Art. 133 krio statuuje zasadę równej stopy życiowej dzieci i rodziców. Stanowisko to jest utrwalone w orzecznictwie Sądu Najwyższego ( SN z dnia 5.01.1956r., III Cr 919/55, OSN 1957, poz.74) i zapoczątkowane zostało jeszcze pod rządami kodeksu rodzinnego z 1950 roku. Trudna sytuacja materialna rodziców nie zwalania ich z obowiązku utrzymywania dzieci na takiej samej stopie życiowej, na jakiej sami żyją. B. C. przebywa za granicą już od kilku lat. Nie zdecydował się na powrót do kraju, więc można założyć, że jego sytuacja poprawiła się i uzyskuje on wynagrodzenie. Zna język niemiecki, zna rynek pracy i przez wiele lat pracy nabył praktyczne umiejętności, nawet jeśli nie ma wykształcenia potwierdzonego dyplomem. Można więc założyć, że uzyskiwane z działalności gospodarczej dochody pozwalają na nałożenie na pozwanego obowiązku płacenia alimentów po 800 zł miesięcznie. Kwota ta jest adekwatna do jego potrzeb i możliwości zarobkowych pozwanego. Nie jest zasadne zasądzanie alimentów w wyższej kwocie. Przykładowo koszty lokalu rozkładają się na 7 osób. Na małoletniego przypada więc nieznaczny ich ułamek.

Przepisy krio przewidują również jako jedną z form realizacji obowiązku alimentacyjnego osobiste starania o wychowanie i utrzymanie dziecka. Taką formę pieczy sprawuje nad małoletnim jego matka. A. N. na co dzień spędza z małoletnim powodem czas, kupuje potrzebne rzeczy: artykuły żywnościowe, odzież, obuwie, prowadzi w razie potrzeby do lekarza, przyrządza posiłki, pierze, prasuje. Pozwany w tego rodzaju czynnościach udziału nie bierze w ogóle. Wiek K. C. wskazuje na to, że tego rodzaju piecza jest znacząca w procesie wychowawczym powoda. Tylko w okresie zajęć na uczelni jest w tym zastępowana przez matkę. Skoro tak, to matka małoletniego w mniejszym stopniu niż jego ojciec zobligowana jest do alimentowania powoda gotówką. Ponadto możliwości zarobkowe matki małoletniego sąd niższe niż możliwości pozwanego. Wystarczy wskazać na konieczność sprawowania pieczy nad dzieckiem. Zdolność zarobkowania B. C. została potwierdzona fotografiami, które sam zamieszczał na portalach społecznościowych. Potwierdzają one tryb życia pozwanego. Nadto należy negatywnie ocenić fakt uniknięcia konfrontacji ze stroną przeciwną na sali sądowe. Pozwala to na domniemanie, że nie chce on ujawnić w pełni swej sytuacji życiowej, stopu życiowej, dochodów i wydatków. Gdyby było inaczej, to swobodnie przedstawił by swoje racje w procesie.

Mając na uwadze powyższe okoliczności orzeczono jak w sentencji na mocy powołanych przepisów i mając na uwadze poglądy Sądu Najwyższego zawarte w Uchwale Pełnego Składu Izby Cywilnej i Administracyjnej z dnia 16.12.1987r. sygn. III CZP 91/86, OSNP 1988 nr. 4 poz.42.

Oddalając powództwo w pozostałej części sąd miał na uwadze art. 6 k.c i uznał, że nie zostało udowodnione, by konieczne było zasądzanie od B. C. alimentów przekraczających 800 zł, miesięcznie.

Orzekając o kosztach sąd miał na uwadze art. 100 kpc. Nadając rygor natychmiastowej wykonalności sąd oparł się o przepis art. 333 § 1 pkt. 1 ) kpc. Orzekając o kosztach kuratora sąd wziął pod uwagę § 1, § 2 i § 4 ust. 1 pkt 9) i ust. 4 rozp. Min. Sprawiedliwości z dnia 22.10,.2015 r. „ w sprawie opłat …” / Dz.U. 2015.1800 z późn.zm/ . i § 1§ 2 Rozp. Min. Sprawiedliwości z dnia 13 listopada 2013 r. „w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia i zwrotu wydatków poniesionych przez kuratorów ustanowionych dla strony w sprawie cywilnej” / Dz.U.2013.1476/.

SSR Sławomir Świerczek

s) odnotować

odpis wyroku z uzasadnieniem doręczyć kuratorowi

kal. 2 tygodnie

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Joanna Nosek
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Brzesku
Osoba, która wytworzyła informację:  Sławomir Świerczek
Data wytworzenia informacji: