Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 327/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Brzesku z 2016-12-05

Sygn. akt I C 327/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 5 grudnia 2016 r.

Sąd Rejonowy w Brzesku I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący:

SSR Stanisław Kostrzewa

Protokolant:

Magdalena Baran

po rozpoznaniu w dniu 28 listopada 2016 r. w Brzesku

na rozprawie

sprawy z powództwa A. Z. - Syndyka masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej A. A.

przeciwko A. B. (1)

o eksmisję

I.  nakazuje pozwanemu A. B. (1) opuszczenie budynku domu jednorodzinnego i budynku gospodarczego oraz nieruchomości na której są zbudowane położonej w W. nr (...) dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w B. Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr (...) oraz nakazuje pozwanemu A. B. (1) opróżnienie budynku domu jednorodzinnego, budynku gospodarczego i nieruchomości ze wszystkich przedmiotów, które nie wchodzą w skład masy upadłości w postępowaniu upadłościowym A. A. i wydanie nieruchomości powodowi A. Z. - Syndykowi masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej A. A. - w terminie
1 miesiąca od uprawomocnienia się wyroku w niniejszej sprawie;

II.  orzeka, że pozwanemu A. B. (1) nie przysługuje uprawnienie do otrzymania lokalu socjalnego;

III.  zasądza od pozwanego A. B. (1) na rzecz powoda A. Z. - Syndyka masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej A. A. kwotę 680 zł (sześćset osiemdziesiąt złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu.

Sędzia

SR Stanisław Kostrzewa

Sygn. akt I C 327/16

UZASADNIENIE

wyroku z dnia 5 grudnia 2016 r.

Powód A. Z. – Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej A. A. w pozwie skierowanym przeciwko pozwanemu A. B. (1) domagał się:

1.  nakazania pozwanemu:

a)  opuszczenia budynku domu jednorodzinnego i budynku gospodarczego oraz nieruchomości, na której są zbudowane położnej w W. (...), dla której Sąd Rejonowy w B.prowadzi KW nr (...),

b)  opróżnienia budynku mieszkalnego, budynku gospodarczego i nieruchomości ze wszystkich przedmiotów, które nie wchodzą w skład masy upadłości,

c)  wydania nieruchomości Syndykowi w określonym przez Sąd terminie.

Nadto wnosił o zasądzenie kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego.

W uzasadnieniu podał, że w dniu 29.01.2016 r. Sąd Rejonowy w T. w sprawie o sygn. akt V GU (...) ogłosił upadłość A. A. – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wskazał, że zgodnie z art. 306 ustawy z dnia 28.02.2003 r. Prawo upadłościowe Syndyk wyznaczony w/w postanowieniem, niezwłocznie dokonał spisu inwentarza oraz oszacowania składników masy upadłości. Spisem inwentarza objęta została nieruchomość zabudowana domem mieszkalnym położona w W. (...), która do dnia umownego wprowadzenia ustroju rozdzielności majątkowej upadłej i pozwanego była objęta wspólnością majątkową małżeńską. Podał powód, że w dniu ogłoszenia upadłości A. A., upadła i pozwany nie pozostawali w związku małżeńskim (małżeństwo zostało rozwiązane przez rozwód wyrokiem Sądu Okręgowego w T.z dnia 29.01.2015. sygn. I C (...) ), a małżeńska wspólność majątkowa ustała wcześniej niż orzeczenie rozwodu z mocy umowy sporządzonej w formie aktu notarialnego z dnia 5.03.2014 r. Podał, że składniki majątku objęte uprzednio wspólnością majątkowa małżeńską wchodzą jednak w skład masy upadłości w postepowaniu upadłościowym A. A.. Dalej powołując się na art. 126 PU wskazał, że A. A. złożyła wniosek o ogłoszenie upadłości w dniu 13.05.2015 r. zatem przed upływem dwóch lat od daty zmiany ustroju majątkowego małżonków i wobec tego czynność taka jest bezskuteczna wobec masy upadłości jednego z byłych małżonków. W konsekwencji majątek wspólny byłych małżonków wchodzi do masy upadłości jednego z nich, a jego podział jest niedopuszczalny (art. 124 ust. 1 zd. 2 PU). Małżonek upadłego może dochodzić w postępowaniu upadłościowym od drugiego małżonka należności z tytułu udziału w majątku wspólnym, zgłaszając tą wierzytelność sędziemu – komisarzowi (art. 124 ust. 3 PU). Podniósł powód, że w konsekwencji dom mieszkalny, budynek gospodarczy oraz nieruchomość na której są zbudowane stała się składnikiem masy upadłości w postępowaniu upadłościowym A. A. w całości. Podał dalej, że upadła wyprowadziła się z domu, natomiast pozwany uchyla się od tego, co utrudnia Syndykowi sprzedaż tego składnika majątku. Wskazał powód, że wezwał pozwanego do przekazania nieruchomości do dnia 7.04.2016 r. jednak pozwany nie zastosował się do tego wezwania informując przez telefon Syndyka, że nadal chce mieszkać w tym budynku i nie zgadza się na oględziny ewentualnych nabywców. Syndyk nadmienił również, że w stosunku do udziału pozwanego w przedmiotowej nieruchomości prowadzona była egzekucja komornicza pod sygn. Km (...)i inne, która została umorzona.

Pozwany A. B. (1) wniósł o oddalenie powództwa w całości. Uzasadniając swoje stanowisko podał, że w najbliższych dniach składa wniosek o upadłość konsumencką, gdyż chce by część jego majątku została spieniężona w ramach upadłości. Znaczył jednak, że nie może opuścić domu bowiem jego dzieci podczas kontaktu z nim przebywają w tym domu. Podniósł, że eksmisja z tego domu stanowi eksmisję dzieci na co nie wyraża zgody. Pozwany zadeklarował dobrowolne opuszczenie domu po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej przez Sąd.

Na rozprawie w dniu 7.09.2016 r. powód podał, że z informacji, którą posiada od A. A. ma ona obecnie troje dzieci małoletnich, w tym jedno dziecko ma kilka miesięcy. Spośród tych dzieci dwoje dzieci jest A. A. i pozwanego, a trzecie dziecko ma A. A. z innego związku i wszystkie te dzieci mieszkają obecnie w D., nie mieszkają w W. (...).

Pozwany A. B. (1) wnosił natomiast o odłożenie terminu jego eksmisji w związku z tym, że jest w trakcie zbierania dokumentów o upadłość konsumencką, ale wniosku jeszcze nie złożył. Podał, że z A. A. mają dwoje dzieci W. B. która 27.10.2016r. skończy 18 lat oraz E. B. (1), który 12.11.2016r. skończy 12 lat i te dzieci zamieszkują w tej chwili z matką - A. A. w D., a gdy odwiedzają pozwanego to przebywają w domu w W. (...). Podał, że przysługuje mu władza rodzicielska nad jego dziećmi i spotyka się z nimi z reguły w weekendy. Pozwany podał, że z zawodu jest technikiem mechanikiem, jest przedstawicielem handlowym w firmie (...) z T. i zarabiał do końca września 2016r. najniższe wynagrodzenie 1355 zł netto, a od września 2016r. ma mieć podwyżkę. Wskazał, że ma alimenty podniesione do kwoty 1000 zł, a w tej chwili płaci alimenty na dzieci w kwocie 600 zł plus płaci telefony dzieci. Jak podał na tą chwilę nie ma gdzie mieszkać oprócz tego budynku w W. (...), a zamierza wynająć jakieś nieduże mieszkanie lub kawalerkę w T. żeby nie tracić czasu na dojazdy. Wskazał, że obecnie wszystkie koszty utrzymania domu w W. (...) ponosi sam, a dzieci są niewątpliwie związane z tym domem. Pozwany podał, że dom jego rodziców znajduje się niedaleko w W., ale w tym momencie nie ma możliwości zamieszkania z rodzicami bo jego kontakty z rodzicami nie są takie jak były pół roku temu.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Postanowieniem Sądu Rejonowego w T. Wydział V Gospodarczy z dnia 29.01.2016 r. sygn. akt V GU (...) została ogłoszona upadłość dłużnika A. A. jako osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej zamieszkałej w miejscowości W. (...) obejmującą likwidacje majątku. W postanowieniu tym w pkt V Sąd wyznaczył syndyka w osobie A. Z..

Wniosek o ogłoszenie upadłości dłużnika A. A. został złożony do Sądu Rejonowego w T. w dniu 13.05.2015 r.

(dowód: postanowienie Sądu Rejonowego w T. Wydział V Gospodarczy z dnia 29.01.2016 r. sygn. akt V GU (...) k. 25-26, wniosek o ogłoszenie upadłości dłużnika A. A. k. 15-23 )

W dniu 5.03.2014 r. pozwany A. B. (1) i A. B. (2) zawarli na mocy aktu notarialnego Rep. A nr (...) umowę majątkową małżeńską na podstawie której ustanowili rozdzielność majątkową małżeńską.

(dowód: wypis aktu notarialnego Rep. A nr (...) z dnia 5.03.2014 r. k. 27-29 )

W dniu 20.10.2014 r. do Sądu Okręgowego w T. wpłynął pozew o rozwód, który złożyła A. B. (2).

Sąd Okręgowego w T. Wydział I Cywilny wyrokiem z dnia 29.01.2015 r. sygn. akt I C (...) rozwiązał przez rozwód związek małżeński A. B. (2) i pozwanego A. B. (1) bez orzekania o winie którejkolwiek stron za rozkład pożycia małżeńskiego.

(dowód: pozew o rozwód k. 30 – 32, wyrok Sądu Okręgowego w T.z dnia 29.01.2015 r. sygn. akt I C (...) k. 33-34 )

Zgodnie z odpisem księgi wieczystej KW nr (...) działka nr (...) o powierzchni 0,14 ha położona w W. zabudowana budynkiem mieszkalnym i budynkiem gospodarczym stanowi własność A. B. (1) w 1/2 części i A. B. (2) w 1/2 części.

(dowód: odpis KW nr (...) k. 35-39, zeznania świadka A. A. 60-61)

W dniu 27.02.2016 r. A. Z. Syndyk masy upadłości A. A., sporządził spis inwentarza, którym została objęta nieruchomość położona w W. (...), zabudowana budynkiem mieszkalnym oraz budynkiem gospodarczym dla której Sąd Rejonowy w B. prowadzi KW nr (...). Syndyk powołując się na art. 126 § 1 PUiN wskazał, że ustanowienie rozdzielności majątkowej małżeńskiej z dniem 5.03.2014 r. (i złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości w dniu 13.05.2015 r.) powoduje, że ta czynność jest bezskuteczna wobec masy i powyższa nieruchomość jest objęta masą upadłości.

(dowód: spis inwentarza z dnia 27.02.2016 r. wraz z załącznikami nr 1 i 2 k. 10-14 )

Pismem z dnia 19.03.2016 r. Syndyk A. Z. wezwał pozwanego A. B. (1) do opuszczenia nieruchomości położonej w W. (...), w terminie do 7.04.2016 r. Syndyk poinformował pozwanego, że dokona zbycia całego majątku ustalonego zgodnie ze spisem, a pozwanemu natomiast przysługuje prawo do dochodzenia należności z tytułu udziału w majątku wspólnym poprzez zgłoszenie wierzytelności sędziemu – komisarzowi. Pozwany nie opuścił tej nieruchomości.

(dowód: wezwanie skierowane do pozwanego przez syndyka z dnia 19.03.2016 r. wraz z potwierdzeniem odbioru k. 40-41, 75, zeznania powoda A. Z. – syndyka masy upadłości A. A. k. 76-77 )

Ze związku małżeńskiego A. A. i pozwany A. B. (1) mają dwoje dzieci: córkę W. B., która ukończyła 18 lat i chodzi do trzeciej klasy I-szego Liceum (...) w T., w tym roku szkolnym ma maturę oraz syna E. B. (1), który ma 12 lat i chodzi do Szkoły Podstawowej w D..

Dzieci zamieszkują razem z matką A. A. w D. w mieszkaniu jej rodziców T. i W. A.. W D. mieszkają od września 2015r., natomiast wcześniej zamieszkiwali w Z. w wynajmowanym mieszkaniu. Zgodnie z wyrokiem rozwodowym (sygn. akt I C (...)) wykonywanie władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi powierzono obojgu rodzicom, z tym, że miejsce pobytu małoletnich dzieci ustalono przy powódce A. B. (2) zgodnie z zawartym miedzy stronami porozumieniem.

(dowód: wyrok Sądu Okręgowego w T. z dnia 29.01.2015 r. sygn. akt I C (...) k. 33-34, zeznania świadka A. A. 60-61, zeznania pozwanego A. B. (1) k. 77-78 )

Działka nr (...) położona w W. (...) jest zabudowana domem jednorodzinnym murowanym z użytkowym poddaszem i budynkiem gospodarczym murowanym – budynki te są wykończone. Po ślubie A. B. (2) i A. B. (1) kupili tą działkę i budowli na niej dom. W budynku mieszkalnym są cztery pokoje, dwie garderoby, trzy łazienki, kuchnia, salon, kotłownia, korytarz i klatka schodowa. Garaż jest razem z budynkiem gospodarczym. Od 2000 r . mieszkali w tym domu razem z dziećmi. Po orzeczeniu rozwodu A. A. wyprowadziła się z tego domu, a następnie dzieci. Obecnie w tym domu mieszka sam pozwany.

(dowód: zeznania świadka A. A. 60-61, zeznania pozwanego A. B. (1) k. 77-78, zeznania powoda A. Z. – syndyka masy upadłości A. A. k. 76-77 )

Rodzice pozwanego E. B. (2) (lat 70) i C. B. (lat 67) mieszkają w W. około 100 metrów dalej, mają swój dom, mieszkają sami. Jest to dom 50 letni, murowany, taki jak się budowało na początku lat 70-tych ubiegłego wieku, ma 6-7 pomieszczeń plus piwnica oraz duża klatka schodowa.

(dowód: zeznania świadka A. A. 60-61, zeznania pozwanego A. B. (1) k. 77-78 )

Zadłużenie A. A. i jej byłego męża A. B. (1) wynosi obecnie ponad 600 000 zł. Pozwany A. B. (1) prowadził działalność gospodarczą i zaciągnął na lepsze funkcjonowanie firmy kilka kredytów, których poręczycielem była A. A. (nie była współwłaścicielem tej firmy). Od 1999r. A. A. pracowała jako nauczyciel w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Z.. W 2014r. A. B. (1) zlikwidował działalność gospodarczą i wyjechał za granicę, nie było pieniędzy na spłatę rat kredytu. Od lutego 2015r. Komornik sądowy w B. miesięcznie potrącał A. A. 1500 zł z wynagrodzenia, a po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej od lutego 2016r. tą kwotę pobiera od niej syndyk.

(dowód: zeznania świadka A. A. 60-61, zeznania pozwanego A. B. (1) k. 77-78, zeznania powoda A. Z. – syndyka masy upadłości A. A. k. 76-77 )

Powód A. Z. – Syndyk masy upadłości A. A. zwracał się do pozwanego o dobrowolne opuszczenie nieruchomości położonej W., jednak pozwany nie uczynił tego.

Zadaniem i rolą syndyka powołanego w postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację majątku upadłej osoby fizycznej jest zbycie całego majątku objętego spisem inwentarza i zaspokojenie wierzycieli w jak najwyższym stopniu. Niewątpliwie przeszkodą do zbycia nieruchomości jest fakt, że pozwany zamieszkuje na niniejszej nieruchomości objętej spisem inwentarza, co utrudnia albo staje się wręcz niemożliwym do zbycia tej nieruchomości, ponieważ w dotychczas przeprowadzonych rozmowach syndyka z potencjalnymi nabywcami wskazują oni, iż nie chcą nabyć nieruchomości z lokatorem.

(dowód: zeznania powoda A. Z. – syndyka masy upadłości A. A. k. 76-77 )

Pozwany A. B. (1) ma 42 lata, z zawodu jest technikiem mechanikiem. Na dzieci ma zasądzone alimenty w kwocie po 500 zł na dziecko czyli łącznie 1000 zł. Wcześniej płacił łącznie 600 zł. Pozwany jestem osobą zdrową. Pracuje w T. w firmie (...) – jest przedstawicielem handlowym i zarabia 2000 zł netto miesięcznie. Umowę ma na cały etat na czas określony do listopada 2016r. ale myśli, że ta umowa zostanie przedłużona. Pozwany ma ponad 600 000 zł zadłużenia (wspólnie z byłą żoną), prowadzone są postępowania egzekucyjne, ma też zaległości alimentacyjne wobec dzieci. Mieszka w domu w W. (...). Nie ma żadnej innej zabudowanej ani niezabudowanej nieruchomości, tylko tą działkę. Nie ma oszczędności pieniężnych. Zarobki nie pozwalają mu na wynajęcie mieszkania. Koszty utrzymania nieruchomości w W. (...) wynoszą pozwanego około 300 zł miesięcznie (obecnie się zmniejszyły bo płaci jedynie za faktycznie zużyty prąd, gaz, wodę). Mieszka sam, w domu praktycznie cały czas go nie ma. Jeździ samochodem służbowym do pracy i z powrotem. Z domu prosto wyjeżdża w trasę i na koniec tygodnia wraca bezpośrednio do domu. Zdarza się że 2 -3 dni nie ma go w domu. Noclegi w trasie pokrywa firma. Koszty utrzymania pozwanego wynoszą 600-700 zł razem z kosztami utrzymania nieruchomości. Pozwany płaci kwotę 90 zł za obydwa telefony komórkowe dzieci miesięcznie, kupuje prezenty dzieciom, ostatnio kupił synowi buty za 300 zł. Kiedy dzieci przyjeżdżają do pozwanego to spotykają się w domu w W. (...), spędzają też czas u dziadków (rodziców pozwanego).

(dowód: zeznania świadka A. A. 60-61, zeznania pozwanego A. B. (1) k. 77-78, wyrok Sądu Rejonowego w D.z dnia 3.08.2016r. sygn. akt III RC (...) k. 68 )

Zgodnie z zapisami w załączniku nr 2 do uchwały nr (...) Rady Miejskiej w Z. z dnia 31.07.2015r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobu Gminy Z. w latach 2016-2021 oraz uchwalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Z. – pierwszeństwo wynajmu lokalu socjalnego przysługuje osobom, które: nabyły prawo do lokalu na podstawie orzeczenia sądowego; zostały eksmitowane z dotychczas zajmowanego lokalu; pozbawionym lokalu w wyniku klęski żywiołowej lub zdarzeń losowych; bezdomnym w sytuacji, gdy ostatni pobyt stały dotyczył terenu Gminy Z.; zamieszkałym w lokalu nie nadającym się na stały pobyt ludzi wg opinii właściwego organu nadzoru budowlanego; zamieszkującym w lokalu, w którym na osobę przypada mniej niż 5 m 2 powierzchni mieszkalnej; nie mającym tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego (§ 8 ust. 1).

Dochodem uprawniającym do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego jest średni miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym w okresie 3 m-cy poprzedzających datę złożenia wniosku nieprzekraczający 75% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 50% w gospodarstwie wieloosobowym (§ 8 ust. 2).

(dowód: uchwała nr (...) Rady Miejskiej w Z. z dnia 31.07.2015r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Z. w latach 2016-2021 oraz uchwalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Z. wraz z załącznikami nr 1 i 2 do tej uchwały k. 83-89 )

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie wyżej wymienionych dokumentów oraz zeznań świadka A. A. i zeznań stron postępowania.

Moc dowodowa przedłożonych w sprawie dokumentów, nie była kwestionowana przez strony, nie budziła zastrzeżeń Sądu co do ich wiarygodności, dlatego Sąd dał im wiarę. Zresztą większość z przedłożonych dokumentów stanowią dokumenty urzędowe zatem korzystają z domniemania prawdziwości i autentyczności.

Podstawę ustaleń Sądu stanowiły także dowody osobowe w postaci zeznań świadka A. A., pozwanego A. B. (1) oraz powoda A. Z. – syndyka masy upadłości A. A.. Wymienieni zgodnie wskazywali na ogłoszoną przez Sąd upadłość dłużnika A. A., ustanowionego syndyka masy upadłości w osobie A. Z., na zadłużenie byłych małżonków na kwotę ponad 600 000 zł, jak również to, że nieruchomość w W. (...) zabudowana domem i budynkiem gospodarczym została ujęta w spisie inwentarza sporządzonym przez Syndyka. Zeznali także, iż A. A. wyprowadziła się z tego domu po rozwodzie, a pozwany cały czas zamieszkuje w domu na tej nieruchomości i nie chce jej opuścić. Opisywali również sytuację osobistą zarówno pozwanego, jak i A. A.. Sąd dał wiarę tym spontanicznym logicznym i wzajemnie uzupełniającym się zeznaniom, tym bardziej, że znalazły potwierdzenie w pozostałym materiale dowodowym (dowody z dokumentów) zatem brak było podstaw aby te zeznania kwestionować i w Sąd w całości uznał je za wiarygodne.

Sąd rozważył, co następuje:

W rozpoznawanej sprawie powód A. Z. – Syndyk masy upadłości A. A. domagał się nakazania pozwanemu A. B. (1) opuszczenie budynku domu jednorodzinnego i budynku gospodarczego w W. (...) i nieruchomości na której są posadowione, opróżnienia budynku mieszkalnego, budynku gospodarczego i nieruchomości ze wszystkich przedmiotów, które nie wchodzą w skład masy upadłości, wydania nieruchomości Syndykowi w określonym przez Sąd terminie.

Pozwany natomiast wnosił o oddalenie powództwa w całości wskazując, że jest w trakcie zbierania dokumentów o upadłość konsumencką, ale wniosku jeszcze nie złożył nadto podawał, że nie może opuścić domu bowiem jego dzieci podczas kontaktu z nim przebywają w tym domu.

Zgodnie z art. 306 ustawy z dnia 28.02.2003 r. Prawo upadłościowe po ogłoszeniu upadłości syndyk niezwłocznie przystępuje do spisu inwentarza i oszacowania masy upadłości oraz sporządzenia planu likwidacyjnego. Syndyk składa sędziemu-komisarzowi spis inwentarza wraz z planem likwidacyjnym w terminie trzydziestu dni od dnia ogłoszenia upadłości. Plan likwidacyjny określa proponowane sposoby sprzedaży składników majątku upadłego, w szczególności sprzedaży przedsiębiorstwa, termin sprzedaży, preliminarz wydatków oraz ekonomiczne uzasadnienie dalszego prowadzenia działalności gospodarczej.

Ze zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego wynika, że w dniu 13.05.2015 r. został złożony do Sądu Rejonowego w T. wniosek o ogłoszenie upadłości dłużnika A. A., a Sąd postanowieniem z dnia 29.01.2016 r. sygn. akt V GU (...) ogłosił upadłość dłużnika A. A. jako osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej i wyznaczył syndyka masy upadłości A. Z.. Syndyk sporządził w dniu 27.02.2016 r. spis inwentarza, którym została objęta nieruchomość położona w W. (...), zabudowana budynkiem mieszkalnym oraz budynkiem gospodarczym dla której tutejszy Sąd prowadzi KW nr (...). Na tej nieruchomości objętej spisem inwentarza zamieszkuje pozwany i mimo wezwań ze strony Syndyka nie opuścił tej nieruchomości ( A. A. razem z dziećmi wyprowadziła się z tego domu po rozwodzie z pozwanym).

Zgodnie z odpisem księgi wieczystej nr (...) zabudowana działka nr (...) o powierzchni 0,14 ha położona w W. stanowi własność A. B. (1) w 1/2 części i A. B. (2) w 1/2 części.

Zgodnie z art. 124 ust. 1 Prawa upadłościowego z dniem ogłoszenia upadłości jednego z małżonków powstaje między małżonkami rozdzielność majątkowa, o której mowa w art. 53 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012 r. poz. 788, z późn. zm.). Jeżeli małżonkowie pozostawali w ustroju wspólności majątkowej, majątek wspólny małżonków wchodzi do masy upadłości, a jego podział jest niedopuszczalny.

3. Małżonek upadłego może dochodzić w postępowaniu upadłościowym należności z tytułu udziału w majątku wspólnym, zgłaszając tę wierzytelność sędziemu-komisarzowi.

4. Domniemywa się, że majątek wspólny powstały w okresie prowadzenia przedsiębiorstwa przez upadłego został nabyty ze środków pochodzących z dochodów tego przedsiębiorstwa.

5. Do masy upadłości nie wchodzą przedmioty służące wyłącznie małżonkowi upadłego do prowadzenia działalności gospodarczej lub zawodowej, choćby były objęte majątkową wspólnością małżeńską, z wyjątkiem przedmiotów majątkowych nabytych do majątku wspólnego w ciągu dwóch lat przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości.

Zgodnie natomiast z art. 126 ust. 1 w/w ustawy ustanowienie rozdzielności majątkowej umową majątkową jest skuteczne w stosunku do masy upadłości tylko wtedy, gdy umowa zawarta została co najmniej dwa lata przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości.

W rozpoznawanej sprawie Sąd Okręgowego w T. Wydział I Cywilny wyrokiem z dnia 29.01.2015 r. sygn. I C (...) rozwiązał przez rozwód związek małżeński A. B. (2) i pozwanego A. B. (1). W dniu ogłoszenia upadłości A. A. nie pozostawali więc w związku małżeńskim z tym, że ich małżeńska wspólność majątkowa ustała wcześniej bowiem wymienieni w dniu 5.03.2014 r. na mocy umowy notarialnej Rep. A nr (...) ustanowili rozdzielność majątkową małżeńską. Należy jednak wskazać, że wniosek o ogłoszenie upadłości A. A. został złożony do Sądu w dniu 13.05.2015 r., zatem jego złożenie nastąpiło przed upływem dwóch lat od tej daty (5.03.2014 r.) zmiany ustroju majątkowego małżonków i stosownie do art. art. 126 ust. 1 PU czynność ta jest bezskuteczna wobec masy upadłości. W konsekwencji majątek wspólny byłych małżonków wchodzi do masy upadłości jednego z nich, a jego podział jest niedopuszczalny (art. 124 ust. 1 zd. 2 PU). Zatem pozwany małżonek upadłego może dochodzić w postępowaniu upadłościowym od drugiego małżonka – A. A. należności z tytułu udziału w majątku wspólnym, zgłaszając tę wierzytelność sędziemu – komisarzowi (art. 124 ust. 3 PU).

Zgodnie wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 25.06.2003 r. sygn. III CKN 545/01 umowne wyłączenie wspólności ustawowej w czasie trwania małżeństwa wyklucza powództwo przewidziane w art. 52 § 1 k.r.o., niezależne od tego, jakiego okresu lub oznaczenia daty dotyczy późniejsze żądanie zniesienia wspólności majątkowej (Lex nr 82129). Należy wskazać, że do chwili obecnej nie toczyła się sprawa o podział majątku wspólnego pomiędzy stronami.

W świetle powyższego, w ocenie Sądu żądanie pozwu jest uzasadnione i Sąd nakazał pozwanemu A. B. (1) opuszczenie budynku domu jednorodzinnego i budynku gospodarczego oraz nieruchomości na której są zbudowane położonej w W. nr (...)objętej KW nr (...) oraz nakazał pozwanemu opróżnienie tych nieruchomości ze wszystkich przedmiotów, które nie wchodzą w skład masy upadłości w postępowaniu upadłościowym A. A. i wydanie nieruchomości powodowi A. Z. - Syndykowi masy upadłości A. A. - w terminie 1 miesiąca od uprawomocnienia się wyroku w niniejszej sprawie (pkt I wyroku). Nadto Sąd w pkt II wyroku orzekł, iż pozwanemu nie przysługuje uprawnienie do otrzymania lokalu socjalnego. Pozwany jest bowiem współwłaścicielem nieruchomości w W. nr (...) objętej KW nr (...) zabudowanej m.in. budynkiem mieszkalnym. Wobec tego w niniejszej sprawie do pozwanego nie znajdują zastosowania przepisy ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów. Na marginesie należy wskazać też na zapisy uchwały nr (...) Rady Miejskiej w Z. z dnia 31.07.2015r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobu Gminy Z. w latach 2016-2021 oraz uchwalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Z. oraz załącznika nr 2 do tej uchwały stanowiącym, że pierwszeństwo wynajmu lokalu socjalnego przysługuje m.in. osobom nie mającym tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego.

Niezależnie od powyższego należy podkreślić, że pozwany ma 42 lata, jest osobą zdrową, posiada zatrudnienie za które pobiera wynagrodzenie zatem może wynająć dla siebie mieszkanie na wolnym rynku. Należy też wspomnieć, że w tej samej miejscowości co pozwany mieszkają jego rodzice, którzy są właścicielami domu jednorodzinnego i w domu tym mieszkają sami, zatem pozwany ma także możliwość zamieszkania u nich przy stosownym partycypowaniu w kosztach utrzymania domu (bo jak twierdzi pozwany rodzice zamierzają sprzedać ten dom z uwagi na wysokie koszty utrzymania).

W tym stanie rzeczy na podstawie powołanych przepisów orzeczono jak w sentencji.

O kosztach postępowania Sąd orzekł na podstawie art. 98 § 1 i 3 kpc w zw. z art. 108 § 1 kpc. Na koszty te złożyły się: opłata od pozwu w kwocie 200 zł oraz kwota 480 zł tytułem kosztów zastępstwa procesowego.

SSR Stanisław Kostrzewa

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Katarzyna Czyżycka
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Brzesku
Osoba, która wytworzyła informację:  Stanisław Kostrzewa
Data wytworzenia informacji: