Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 14/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Brzesku z 2016-05-24

Sygn. akt: I C 14/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 24 maja 2016 r.

Sąd Rejonowy w Brzesku I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący:

SSR Mariusz Karteczka

Protokolant:

(...)

po rozpoznaniu w dniu 24 maja 2016 r. w Brzesku

na rozprawie

sprawy z powództwa Prokury Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą we W.

przeciwko M. S.

o zapłatę

I.  uchyla wyrok zaoczny Sądu Rejonowego w Brzesku z dnia 23.02.2016 sygn.

akt I C 14/16 ,

II.  oddala powództwo,

III.  zasądza od powoda na rzecz pozwanego kwotę 2 685 zł ( dwa tysiące

sześćset osiemdziesiąt pięć zł ) tytułem kosztów procesu i kosztami

sądowymi obciąża powoda

Sędzia

SR Mariusz Karteczka

S..

(...)

(...)

B. dnia 24.05.2016 r .

Sygn. akt I C 14/16

UZASADNIENIE WYROKU

Z DNIA 24 maja 2016 R.

Powód Prokura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą we W. w pozwie skierowanym przeciwko M. S., domagał się zasądzenia od pozwanego kwoty 10.718,48 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 10.12.2015 r. do dnia zapłaty, a także zwrotu kosztów procesu od pozwanego na rzecz powoda.

W uzasadnieniu pozwu powód podał, że wierzytelność wynika z braku spłaty przez pozwanego umowy pożyczki zawartej w dniu 25.11.2008r. pomiędzy M. S., a (...) Bank S.A., będącym poprzednikiem prawnym Prokura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.

Pomimo wezwania pozwanego do zapłaty, pozwany nie uregulował zadłużenia do chwili obecnej. Poprzedni wierzyciel wystawił przeciwko pozwanemu bankowy tytuł egzekucyjny, a po uzyskaniu klauzuli wykonalności wystąpił do komornika z wnioskiem o wszczęcie postępowania egzekucyjnego. Postępowanie to zostało jednak umorzone w całości dnia 2 listopada 2011r.

W odpowiedzi na pozew, dnia 22 lutego 2016 roku pełnomocnik pozwanego wniósł o oddalenie powództwa. Pomimo złożenia w terminie odpowiedzi na pozew, nie dołączono go do akt sprawy, w następstwie czego wydano wyrok zaoczny w dniu 23 lutego 2016r.

Dnia 9 marca 2016r. do Sądu wpłynął sprzeciw od wyroku zaocznego, złożony przez pełnomocnika pozwanego, w którym wniesiono o uchylenie w całości wyroku zaocznego i oddalenie powództwa, nie obciążanie pozwanego kosztami rozprawy zaocznej, zasądzenie od powoda na rzecz pozwanego kosztów postępowania z uwzględnieniem kosztów zastępstwa adwokackiego . Pozwany przede wszystkim podnosił brak dokumentów wiarygodnych wskazujących na istnienie wierzytelności, a dodatkowo podnosił, że wierzytelność jest przedawniona.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

W dniu 25.11.2008r (...) Bank – który następnie połączyć się z (...) Bank S.A. oraz M. S. zawarli umowę kredytową nr (...), która opiewała na kwotę 10 466 zł.

Dowód: umowa kredytowa w aktach I Co662/11; wyciąg z ksiąg rachunkowych funduszu sekurytyzacyjnego k. 10

.

W wyniku nie wywiązania się z zobowiązania, wynikającego z umowy u terminu i nie dokonania zapłaty, wierzyciel wypowiedział umowę i cała należność stała się wymagalna w dniu 2.07.2010 roku. (...) Bank S.A. wystąpił do Sądu o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu nr (...)06/06/2011/WR opiewającemu na kwotę łączną 9 257,01 zł, wynikającą z przedmiotowej umowy. Postanowieniem z dnia 6.07.2011 roku, sygn. akt I CO 662/11 Sąd Rejonowy w Brzesku nadał klauzulę wykonalności powyższemu tytułowi egzekucyjnemu.

Dowód: postanowienie SR w aktach I Co 662/11

Na podstawie tego postanowienia S. C. Bank złożył wniosek egzekucyjny do Komornika przy SR w Brzesku E. (...).09.2011 roku.

W dniu 2.11.2011 roku Komornik umorzył jednak postępowanie na podstawie art. 824 §1 pkt 3 kpc z uwagi na brak mienia podlegającego zajęciu. Postanowienie to uprawomocniło się w dniu 15.11.2011 roku.

Dowód: postanowienie komornika E. W. w aktach Km 1502/11

Wierzyciel S. C. Bank przelał przedmiotową wierzytelność w dniu 15.05.2015r. na rzecz Prokura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny . Jednocześnie nowy wierzyciel w dniu 22.10.2015r. wezwał pozwanego do spłaty długu- bezskutecznie.

Dowód: umowa cesji wraz z załącznikiem z dnia 15.05.2015r k. 11-16; pismo z dnia 22.10.2015r.

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie dokumentów przedłożonych przez powoda i pozwanego w postaci umów przelewu, korespondencji między stronami, a dodatkowo dokumentów w postaci samej umowy kredytowej złożonej w aktach I Co 662/11 wraz z bankowym tytułem egzekucyjnym. Łącznie oceniane dokumenty te nie budziły wątpliwości co do ich prawdziwości. Nie zostały natomiast zakwestionowane dokumenty urzędowe w postaci prawomocnych postanowień kończących postępowania I Co 662/11 i Km 1502/11

Sąd zważył co następuje:

Bez wątpienia wierzytelność dochodzona niniejszym powództwem istnieje, albowiem wynika to jednoznacznie z zawartej umowy z dnia 25.11.2018 roku pomiędzy pozwanym i (...) Bank. Została również wykazana ciągłość następstwa prawnego po stronie powodowej. Przede wszystkim chodzi o połącznie banku z S. Bank, co było już badane na etapie postępowania klauzulowego, a następnie sprzedaż wierzytelności. Bez wątpienia powodowi przysługuje przedmiotowa wierzytelność.

Inną sprawą jest natomiast czy wierzytelność ta może być skutecznie dochodzona. Zgodnie z art. 118 kc, jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi dziesięć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej- trzy lata. Sąd Najwyższy ( w wyroku z dnia 2.04.2008 r. III CSK 302/07) potwierdził, że do zastosowania trzyletniego terminu przedawnienia nie jest wymagane aby obie strony stosunku prawnego, z którego wywodzi się roszczenie majątkowe prowadziły działalność gospodarczą. Wystarczy, że działalność gospodarczą prowadzi tylko strona dochodząca roszczenia, które wiąże się z tą działalnością. Z treści art. 120 § 1 kc wynika, że bieg przedawnienia rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. Jeżeli wymagalność roszczenia zależy od podjęcia określonej czynności przez uprawnionego, bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stałoby się wymagalne, gdyby uprawniony podjął czynność w najwcześniej możliwym terminie. W sprawie zatem roszczenie stało się wymagalne w dniu 2.07.2010 roku i od tej daty biegnie trzyletni termin przedawnienia.

Termin przedawnienia był dwukrotne przerywany, tj. z dniem 6.07.2011 roku – wydanie klauzuli wykonalności, a następnie w dniu 7.09.2011 roku – złożenie wniosku egzekucyjnego. Czynności te bowiem bezpośrednio zmierzały do egzekwowania należności (art. 123 §1 pkt 1 kc). Trzeba też pamiętać o tym, że po pierwsze wydanie bakowego tytułu egzekucyjnego nie powoduje przedłużenia okresu przedawnienia do 10 lat, skoro bank nie jest organem powołanym do rozpoznawania spraw danego rodzaju (art. 125 § 1 kc), a pod drugie o tym, że na czas trwania postępowania przed komornikiem okres przedawnienia nie biegnie. W konsekwencji trzeba przyjąć, że na skutek drugiego przerwania okres przedawnienia biegł na nowo przez trzy lata od 15.11.2011 roku. Roszczenie zatem uległo przedawnieniu w dniu 15.11.2014 roku.

W konsekwencji w sytuacji prawidłowego wniesienia sprzeciwu Sąd uchylił swój wcześniejszy wyrok zaoczny. Po drugie powództwo należało oddalić w całości.

O kosztach postępowania orzeczono na mocy art. 98 § 1 kpc zgodnie z zasadą wyniku procesu i obciążono nimi powoda. Na koszty te złożyła się opłata od sprzeciwu – 268 zł, koszt pełnomocnika 2400 zł, opłata skarbowa 17 zł. Powód już wcześniej uiścił opłatę od pozwu.

SSR Mariusz Karteczka

B. dnia 17.06.2016 roku

(...)

(...)

(...)

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Katarzyna Czyżycka
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Brzesku
Osoba, która wytworzyła informację:  Mariusz Karteczka
Data wytworzenia informacji: